Undersøkelse avdekker

Jobber godt med bærekraft!

Asplan Viak har kartlagt hvordan Grønn bys 22 partnere jobber med de to utvalgte bærekraftsmålene de har forpliktet seg til i tillegg til det målet alle må forplikte seg til, som er nr. 17, samarbeid. Bærekraftsmålene med størst oppslutning er 11, bærekraftige byer og lokalsamfunn, 9, industri, innovasjon og infrastruktur og 12, ansvarlig forbruk og produksjon.

Resultatene viser tydelig at mange virksomheter allerede jobber systematisk. Mange har satt i gang bærekraftige prosesser, både internt og eksternt. Mens enkelte kjenner på̊ at de har manglende resurser og påvirkningskraft, men gjør det de kan innenfor rammene de har. Flere av indikatorene er knyttet til prosesser og oppgaver som tar lang tid å gjennomføre, så Asplan Viak fremholder at undersøkelsen bør gjentas hvert andre år.

– Dette er en unik rapport, det er fantastisk å se at så mange bedrifter deler både gode resultater og utfordringer i bærekraftsarbeidet, sier Leif Christian Jensen, seniorrådgiver og fagansvarlig bærekraft i virksomheter i Asplan Viak.

Størst påvirkning
Flere av virksomhetene jobber med bærekraft der de ser at de kan påvirke mest. De har sett hvilke bærekraftsmål og tiltak som har relevans for dem og hva som kan iverksettes i virksomheten. Enkelte har bærekraftvisjoner gjennomgående i hele virksomheten og fokus på̊ bærekraft gjenspeiles i kjerneverdiene til bedriften. Mange har konstant fokus på bærekraft og tenker bærekraft i alle ledd. Mens enkelte sliter med å rapportere på en effektiv og god måte og få bærekraft forankret i organisasjonsstyringen av virksomheten.

Undersøkelsen viser at det ikke finnes et godt system for å kutte utslippene, det gjør det vanskelig å kvantifisere utslippstall. Andre hindre i bærekraftsarbeidet er manglende ressurser, størrelse og nettverk. Økonomi, boligmarkedet, prising og investeringer kan også være hindre, – det kan være dyrt med bærekraftsløsninger.

Mange smarte triks
Rapporten fungerer som et grunnlag for å lære metoder og tiltak på̊ tvers av virksomheter – både innen samme bransje og på tvers av bransjer.

Gjennom intervjuene med virksomhetene har vi trukket ut noen smarte triks for enkelte bærekraftsmål. For 17 om samarbeid fremheves det at de samarbeider mye med andre, finner samlingspunkter som i Grønn by, deltar i forskning og prosjekter, går i dialog og involvering med brukere, setter bærekraft som mål, bruker fagpersoner i prosjekter og har egne bærekraftsansvarlige Smarte triks for bærekraftsmål 11 er å ta i bruk BREEAM Communities, følge byvekstavtalen, øke ambisjonsnivået for sosial bærekraft, fremme klimatilpasningsplanlegging, sertifisering som Miljøfyrtårn og kildesortering

Les hele rapporten her.

UNIK RAPPORT: Simon Kolsum, by- og regionplanlegger og Leif Christian Jensen, fagansvarlig bærekraft i virksomheter, i Asplan Viak, presenterte bærekraftsrapporten for Grønn bys styre og Grønt råd.