Partnere

Selskaper, organisasjoner og offentlige institusjoner som er partnere i Grønn by:

Om partnerskapet

Grønn by er en frittstående stiftelse og et kompetansenettverk for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av bærekraftig by- og områdeutvikling i Stavanger-regionen. Nettverket er representert av aktører fra næringsliv, offentlig sektor og akademia som gjennom sin virksomhet påvirker samfunnsutviklingen i regionen. Våre partnere skal være pådrivere for bærekraftig verdiskaping og utvikling, jobbe aktivt med minst to av FNs bærekraftsmål og samarbeide mot stiftelsens felles mål.

Partnere i Grønn by får:

  • Tilgang på et kompetent og engasjert nettverk
  • Plass i Grønt råd
  • Plass i aktuelle ekspert/faggrupper
  • Tilgang på relevant informasjon og kunnskap som kan bidra i din bedrift/organisasjons arbeid med tema knyttet til klima, miljø og bærekraft
  • Delta på studieturer
  • Klimakost til redusert pris

Det forventes at partnere deler informasjon, erfaring og kunnskap, og bidrar aktivt inn i arbeidet i faggruppene, Grønt råd og utviklingen av Grønn by.

Årlig partnerskapsbidrag er på 75.000,- eks. mva. For kommuner er det årlige bidraget på 100.000,- inkl. mva.

Ønsker du å vite mer om Grønn by, kan du kontakte daglig leder for å avtale et møte.

Derfor er vi partner i Grønn by

Sverre Heskestad, Prosjektil

Møt Sverre Heskestad i Prosjektil, partner i Grønn by. Prosjektil er regionens største, lokaleide rådgiver innen bygg og anlegg.

Hvorfor er Prosjektil medlem av Grønn by?
– Det er stort engasjement hos oss for de tema Grønn by tar opp og vi ønsker å bidra. Dessuten er det et spennende og viktig nettverk.

Hva får dere ut av å være med?
– Grønn by representerer et fantastisk nettverk, et sted vi får solid faglig input. Dette er kunnskap som hjelper oss i hverdagen. Vi får også mulighet til å bidra med innspill på overordnet nivå og delta i gode, faglige diskusjoner.

– Vi vil anbefale alle som er opptatt av grønn omstilling å bli partner i Grønn by.

Ingrid Nordbø IVAR (1)

Møt Ingrid Nordbø i IVAR, partner i Grønn by. IVAR IKS er et interkommunalt selskap for vann, avløp og renovasjon og eies av tolv kommuner med nær 360.000 innbyggere. Vinner av vannbransjens bærekraftpris 2022.

Hvorfor er IVAR partner i Grønn by? 
– For å holde oss oppdatert på viktige problemstillinger knyttet til bærekraft og byutvikling og bidra med vår kompetanse på sirkulærøkonomi og gjenvinning. En grønn by er en sirkulær by.

Hva får dere ut av å være med? 
– Nettverk, impulser og inspirasjon fra samarbeidet med de andre partnerne.

Hvorfor er Grønn by det foretrukne nettverket? 
– Solide partnere, lang erfaring og en god blanding av offentlige og private aktører.

– Vi vil anbefale Grønn by som et sted å få gode impulser til eget arbeid med bærekraft. Et nettverk som gjør det lettere å holde seg oppdatert på det som rører seg innen bærekraft i vår region. Det bidrar til en grønnere og sterkere region!

Lars Stangeland GMC

Møt Lars Stangeland i GMC Eiendom, partner i Grønn by. GMC er utbygger av Byfjordparken i Stavanger nord, et prosjekt med klar miljøprofil – støttet av Enova SF.

Hvorfor er GMC Eiendom partner i Grønn by?
– Fordi det er et supert nettverk innen bærekraft, der vi kan følge utviklingen. Grønn by-partnerskapet bygger opp under vår profil. Der kan vi også følge og påvirke politiske beslutninger.

Hva får dere ut av å være med?
– Foruten nettverk og nødvendig kunnskap har vi helt konkret deltatt i et pilotprosjekt for gode uteareal. Det prosjektet har påvirket og utviklet forskriftene og bidratt til klargjørende tolkning av eksisterende lover.

Hvorfor er Grønn by det foretrukne nettverket?
– Sammensetningen av nettverket med en kombinasjon av offentlige  og private aktører, er unik. Samtidig er det en styrke at vi får delta i mindre grupper der vi har påvirkningskraft, noe som igjen styrker vår bærekraftprofil.

– Vi vil anbefale Grønn by som et nettverk for alle aktører som er opptatt av bærekraft, et sted å bli hørt og ha påvirkning. Samtidig får en oppdatert kunnskap om ulike tema på frokostseminarer, studieturer og lignende. Hele pakken Grønn by tilbyr er viktig og bra for vår region.

Elise Folkvord Bate

Møt Elise Folkvord, direktør eiendomsutvikling i Bate, partner i Grønn by. Bate er Rogalands største boligbyggelag. Gjennom sitt eget bærekraftfond, Grønne kroner, støtter de bærekraftige løsninger og sosiale tiltak i sameier og borettslag.

Hvorfor er Bate partner i Grønn by?
– Vi har vært med i mange år og i starten var vi med mest for å få tilgang til nettverket. Etterhvert har Grønn by blitt en sparringpartner i vår søken etter å finne ut hva det grønne skiftet betyr for oss og hvordan vi kan jobbe mer konkret med bærekraft.

Hva får dere ut av å være med?
– Nye samarbeidspartnere, nye perspektiver – særlig på studieturene som gir oss mye! I tillegg er det verdifullt å delta i nettverket som også gir oss synlighet.

Hvorfor er Grønn by det foretrukne nettverket?
– Arbeidet er svært konkret og dermed nyttig og relevant for oss. Vi er svært fornøyde med ny daglig leder og finner både kurs og samlinger nyttige.

– Vi vil anbefale Grønn by fordi arbeidet der er viktig for samfunnsutviklingen og retningen fremover for vår by og region. Partnere bør forplikte seg til å delta aktivt. Passive partnere gir ikke slagskraft.

Jan Arild Wathne Faber bygg

Møt Jan Arild Wathne i Faber Bygg AS, en lokal totalentreprenør som blant annet bygger nytt tak på Domkirken og fasadene på det nye sykehuset.

Hvorfor er Faber Bygg partner i Grønn by?
– Fordi vi ønsker å bidra i det grønne skiftet. I Grønn by kan vi utveksle erfaringer og lære av fellesskapet.

Hva får dere ut av å være med?
– Det er en bevisst forpliktelse slik at vi jobber mer bærekraftig. I tillegg er det et nyttig nettverk for utvikling.

Hvorfor er Grønn by det foretrukne nettverket?
– Grønn bys formål og tema og engasjerte partnere. Vi vil anbefale Grønn by som «the place to be» for alle som vil engasjere seg i en grønnere region.

Mette Fossan fylkeskommunen

Møt Mette Fossan, næringssjef i Rogaland fylkeskommune som blant mye annet er ansvarlig for Regionalplan for klimatilpasning der hovedmålet er å sikre et bærekraftig samfunn som er godt forberedt på, og tilpasset, klimaendringene.

Hvorfor er fylkeskommunen partner i Grønn by?
– Vi er med på bakgrunn av et positivt politisk vedtak basert på Grønn bys målsetting.

Hva får dere ut av å være med?
– Kunnskap, nettverk og bidrag til å oppnå egne mål som samfunnsutvikler.

Hvorfor er Grønn by det foretrukne nettverket?
– Sammensetning av partnere og aktuelle faglige diskusjoner.

1675707816426

Møt Kjetil Førsvoll, konsernleder i Boreal Norge AS, et ledende konsern innen mobilitet i Norge som opererer buss, båt og bane.

Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2500 medarbeidere. Boreal skal være en pådriver for morgendagens bærekraftige mobilitetsløsninger. I løpet av de siste årene har konsernet bygget og satt i drift 14 nye nullutslippsfartøy, samtidig som arbeidet med elektrifiseringen av bussparken fortsetter for fullt.

Hvorfor er Boreal med i Grønn by?
– Grønn by og partnerne i nettverket deler vår ambisjon om å skape bærekraftige løsninger som bidrar til det grønne skiftet i regionen.

Hva får dere ut av å være med?
– Gjennom vår deltakelse i Grønn by får vi tilgang på et engasjert nettverk med aktører fra en rekke ulike bransjer. Nettverket bidrar til kunnskapsdeling og kompetanseheving.

Hvorfor er Grønn by det foretrukne nettverket?
– Grønn by er en sjelden god møtearena mellom det offentlige og det private – rett og slett en motvekt til polariseringen mellom offentlig og privat virksomhet som preger dagens samfunnsdebatt.

Foto: Stavanger kommune
Foto: Stavanger kommune
Møt Dagny Sunnanå Hausken, varaordfører i Stavanger, kommunen som var med å starte Grønn by og som har store, forbilleddlige miljømål.

 

Hvorfor er dere partner i Grønn by?
– Stavanger kommune har satt seg som mål å redusere utslipp av klimagasser med 80 % innen 2030. Vi er en kommune som arbeider med klima og miljøspørsmål i hele organisasjonen. Grønn by er et viktig nettverk å være med i. Vi får økt kunnskap og møter bedrifter og organisasjoner som også arbeider for å bli mer klimavennlige.

 

Hva får dere ut av å være med?
– Viktig nettverksbygging og høre hva og hvordan næringslivet, bedrifter arbeider med miljøspørsmål. Flott å kunne diskutere på tvers av offentlig og privat næringsliv.

 

Hvorfor er Grønn by det foretrukne nettverket?
– Gode samlinger og studieturer av høy kvalitet.

 

– Vi vil anbefale Grønn by fordi det er et viktig nettverk for alle som er opptatt av bærekraft, klima og miljøspørsmål.