Forskningsprosjekt med fokus på klimatilpasning og bærekraft

Tirsdag 25. oktober var 24 deltakere fra offentlig og privat sektor samlet på Veveriet i Ålgård for å diskutere klimatilpasning og bærekraft. Arbeidsverkstedet er en del av forskningsprosjektet Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak.

Samlingen er den tredje i rekken. Tidligere i år har prosjektet kartlagt klimasårbarhetene til deltakerkommunene. Målet med denne samlingen var å velge ut et sett med klimatilpasningstiltak som avbøter viktige klimasårbarheter i Rogaland. Tiltakene skal brukes i den videre analysen av bærekraft ved tiltakene. I tillegg ble den enkelte partners klimatilpasningsmål diskutert opp mot FNs bærekraftsmål.

Prosjektet har en varighet på tre år, og skal resultere i en bærekraftsanalyse for utvalgte klimatilpasningstiltak for Rogaland.

– I tillegg til å jobbe med selve prosjektet, skal samlingene bidra til å bygge nettverk, og gi faglig påfyll og inspirasjon, sier Edvard Sivertsen, seniorforsker i SINTEF.

Dagen bestod av faglige innlegg, gruppearbeid og spennende diskusjoner, samt en befaring i Gjesdal sentrum. Kommunen har over lengre tid jobbet med sentrumsutvikling. Leder i utbyggingsavdelingen i Gjesdal kommune, Trond Hansen, fortalte om utfordringer og tiltak som er gjort for å ruste sentrumsområdet mot kommende klimaendringer, og hvordan kommunen har lagt vekt på å ta i bruk flerfunksjonelle tiltak som både håndterer økende mengde overvann og som samtidig gir en ekstra kvalitet til uteområdene.

– Langsiktige mål for prosjektet er å legge til rette for mer helhetlige vurderinger i planlegging av klimatilpasningstiltak, fremme samarbeid mellom kommuner og privat sektor, og stimulere til kunnskapsutvikling og -overføring som møter klimasårbarhetene i regionen, sier Maria Barrio, forskningsleder for Vann og miljø i SINTEF.

Partnere i prosjektet er kommunene Stavanger (prosjekteier), Sandnes, Sauda, Gjesdal, Sola, Karmøy og Hjelmeland, Rogaland fylkeskommune, Asplan Viak, Faber Bygg, Sweco Norge, Skjæveland Gruppen, Vestlandsforskning, SINTEF (prosjektleder) og Grønn by. Prosjektet startet i 2022 og varer ut 2024.

Representanter fra Hjelmeland kommune jobber med dagens gruppearbeid
Befaring i Ålgård sentrum
Edvard Sivertsen