Hvis du vil lede samarbeidet for en attraktiv, inkluderende og bærekraftig byregion, les videre:

Som daglig leder for Grønn by, blir jobben din å sette dagsorden for bærekraftig utvikling i regionen. FN’s bærekraftsmål nr.17 er kjerneoppdraget til Grønn by, og den overordnede hovedoppgaven til deg som daglig leder. Du skal lede arbeidet med en strategi som setter retning og spisser oss enda mer, og ta tydeligere posisjoner. Grønn by skal skape arenaer for dialog mellom næringsliv, akademia og myndigheter, og tilrettelegge for samarbeid og jobbe med prosjekter, arrangement og høringsuttalelser.

Grønn by skal være det foretrukne kompetansenettverket for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av helhetlig og bærekraftig by- og områdeutvikling. Vi jobber med arealutvikling, energi, sirkulær økonomi og mobilitet. I rollen som daglig leder blir du ansvarlig for å lede et partnerskap som er pådrivere denne verdiskapingen. Du jobber for å raskt få påvirkning, og tar ansvar for at ting skjer.

For å lykkes hos oss krever det et hjerte for klima og miljø, samtidig som du har et hode for utvikling og det politiske landskapet. Vi krever ikke at du har erfaring fra byutvikling og politikk, men du forstår samfunnsansvaret og hva det kreves av å arbeide i krysningspunktet mellom politikk, det offentlige, privat næringsliv og organisasjoner.

Vi trenger en selvstendig leder som er flink til å planlegge, har tydelige prioriteringer, og som setter en tydelig retning. Du er strategisk og initiativrik, og vi ser for oss at du trives godt med å bygge relasjoner, og spiller på nettverket ditt for å oppnå felles mål.

Vil du lede oss mot en mer bærekraftig byregion?
Da håper vi at du kontakter vår samarbeidspartner Dfind ved Business Area Manager, Silje Finnskog Jensen eller Senior Advisor, Mona Vervik. Dfind kan fortelle deg mer om stillingen og hva vi ser etter.

Silje Finnskog Jensen: silje.finnskog.jensen@dfind.no / 47304857
Mona Vervik: mona.vervik@dfind.no / 40870309

 

Søk HER.

Stillingsopplysninger

Publisert: Referanse: 347803
Arbeidssted: Stavanger
Ansettelsesform: fast
Sektor: Organisasjoner
Kontaktperson: Mona Vervik
Telefonnummer: +4740870309
E-post: mona.vervik@dfind.no
Søknadsfrist: Løpende

SØK HER.

Klimatilpasningsarbeidsverksted i Sola Arena

Tirsdag 6. juni var 24 deltakere fra offentlig og privat sektor samlet på Vår Energi Arena Sola, for å diskutere klimatilpasning og bærekraft. Arbeidsverkstedet er en del av det treårige forskningsprosjektet Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak.

Hensikten med bærekraftsanalysen er på sikt å kunne velge bærekraftige løsninger for klimatilpasningstiltak som reduserer den fysiske risikoen som klimaendringene utgjør i regionen, og som samtidig ivaretar økonomi, naturmiljø og biomangfold, utslippsreduksjoner og hensyn til lovverk.

Samlingen er den fjerde i rekken. Prosjektet har tidligere kartlagt klimasårbarhetene til deltakerkommunene, samt valgt ut et sett med klimatilpasningstiltak som avbøter viktige klimasårbarheter i Rogaland. Den enkelte partners klimatilpasningsmål er diskutert opp mot FNs bærekraftsmål. Formålet denne gangen var å utarbeide indikatorer og kriterier som kan brukes i arbeidet med bærekraftsanalysen av de utvalgte klimatilpasningstiltakene. I tillegg ble forslag til en veiviser som kommunene kan bruke som et oppslagsverk i planprosessen, for å sikre en helhetlig planlegging og implementering av klimatilpasningstiltak, diskutert.

– Det er viktig å få på plass et planverk med en mye lenger tidshorisont enn 12 år, poengterte Øystein Rapp fra SWECO i sitt innlegg.

Dagen bestod av faglige innlegg, gruppearbeid og interessante diskusjoner, med fokus på blågrønn faktor (BGF) og sosial bærekraft, samt en befaring i Sola. Kommunen har vært gjennom et omfattende overvannshåndteringsarbeid i tilknytning til Vår Energi Sola Arena. Deltakerne fikk innblikk i hvordan overvannshåndtering gjøres i praksis i tettbygde strøk, og ikke minst omfanget av fordrøyning på egen tomt. Deltakerne fikk også lære om hvordan Sola kommune har anlagt en frosketunnel under Solasplitten.

– Det er veldig verdifullt å samle deltakere fra både privat sektor og offentlige instanser for å diskutere hvordan vi sammen kan legge til rette for kunnskapsbaserte løsninger i fremtiden, sier Maria Barrio, prosjektleder i SINTEF.

Deltakere på omvisning i Vår Energi Sola Arena

Bærekraftsanalyse av
klimatilpasningstiltak
– BKT

Partnere i prosjektet er kommunene Stavanger (prosjekteier), Sandnes, Sauda, Gjesdal, Sola, Karmøy og Hjelmeland, Rogaland fylkeskommune, Asplan Viak, Faber Bygg, Sweco Norge, Skjæveland Gruppen, Vestlandsforskning, SINTEF (prosjektleder) og Grønn by. Prosjektet startet i 2022 og varer ut 2024.

Webinarserie Fit for 55 – Energi, bygg og maritim næring

Høsten og vinteren 2022 arrangerte Grønn by, sammen med Stavangerregionens Europakontor, Rogaland Fylkeskommune og Klimapartnere Rogaland, en webinarserie om ny EU-lovgivning og hva slags konsekvenser dette gir for Rogalandsbedrifter. 

I løpet fire fredager har kunnskapsrike foredragsholdere gitt en introduksjon til nytt EU-regelverk som vil påvirke viktige bransjer i Rogaland.

Fikk du ikke med deg alle webinarene? Her kan du se opptakene:

Webinar 1:Taksonomisystemet

Det første webinaret ga en innføring i EUs taksonomisystem. Over 100 deltakere fikk en innføring i regelverket, og hvordan man kan ta det i bruk til ens fordel.

Se opptaket: bærekraftig finans, taksonomisystemet 

Webinar 2: Energi

I det andre webinaret ble det gått nærmere inn på EUs energipolitikk i den grønne omstillingen. Hvilke innvirkninger vil endringene i fornybardirektivet og energieffektiviseringsdirektivet ha for energisektoren?

Se opptaket: energi

Webinar 3: Bygg

I webinar tre ble det sett på EUs politikk for bygg, EUs byggevareforordning og energi- og miljøkravene i TEK. Futurebuilt og Innoasis ble også presentert.

Se opptaket: bygg

Webinar 4: Maritim næring

Siste webinar tok for seg maritim sektor. Det ble gitt en introduksjon til EUs politikk for sektoren, forslaget om å inkludere sjøtransport i kvotehandelssystemet, Alternative Fuels Infrastructure Regulation og forslaget om å revidere Energy Taxation Directive (ETD). Det ble også presentert muligheter og utfordringer for norske havner med fokus på Karmsund Havn, og om Solvang ASAs ambisiøse grønne omstilling.

Se opptaket: maritim

Forskningsprosjekt med fokus på klimatilpasning og bærekraft

Tirsdag 25. oktober var 24 deltakere fra offentlig og privat sektor samlet på Veveriet i Ålgård for å diskutere klimatilpasning og bærekraft. Arbeidsverkstedet er en del av forskningsprosjektet Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak.

Samlingen er den tredje i rekken. Tidligere i år har prosjektet kartlagt klimasårbarhetene til deltakerkommunene. Målet med denne samlingen var å velge ut et sett med klimatilpasningstiltak som avbøter viktige klimasårbarheter i Rogaland. Tiltakene skal brukes i den videre analysen av bærekraft ved tiltakene. I tillegg ble den enkelte partners klimatilpasningsmål diskutert opp mot FNs bærekraftsmål.

Prosjektet har en varighet på tre år, og skal resultere i en bærekraftsanalyse for utvalgte klimatilpasningstiltak for Rogaland.

– I tillegg til å jobbe med selve prosjektet, skal samlingene bidra til å bygge nettverk, og gi faglig påfyll og inspirasjon, sier Edvard Sivertsen, seniorforsker i SINTEF.

Dagen bestod av faglige innlegg, gruppearbeid og spennende diskusjoner, samt en befaring i Gjesdal sentrum. Kommunen har over lengre tid jobbet med sentrumsutvikling. Leder i utbyggingsavdelingen i Gjesdal kommune, Trond Hansen, fortalte om utfordringer og tiltak som er gjort for å ruste sentrumsområdet mot kommende klimaendringer, og hvordan kommunen har lagt vekt på å ta i bruk flerfunksjonelle tiltak som både håndterer økende mengde overvann og som samtidig gir en ekstra kvalitet til uteområdene.

– Langsiktige mål for prosjektet er å legge til rette for mer helhetlige vurderinger i planlegging av klimatilpasningstiltak, fremme samarbeid mellom kommuner og privat sektor, og stimulere til kunnskapsutvikling og -overføring som møter klimasårbarhetene i regionen, sier Maria Barrio, forskningsleder for Vann og miljø i SINTEF.

Partnere i prosjektet er kommunene Stavanger (prosjekteier), Sandnes, Sauda, Gjesdal, Sola, Karmøy og Hjelmeland, Rogaland fylkeskommune, Asplan Viak, Faber Bygg, Sweco Norge, Skjæveland Gruppen, Vestlandsforskning, SINTEF (prosjektleder) og Grønn by. Prosjektet startet i 2022 og varer ut 2024.

Representanter fra Hjelmeland kommune jobber med dagens gruppearbeid
Befaring i Ålgård sentrum
Edvard Sivertsen