-Trenger prosjekter som Elnett21

Olje- og energiminister Tina Bru berømmer pilotprosjektet Elnett21. – Det skjer store omstillinger i samfunnet, og vi trenger aktører som går foran og ser nye muligheter slik dere gjør, sa olje- og energiministeren.

Det er Avinor, Stavangerregionen Havn, Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett som samarbeider i det store pilotprosjektet. I Elnett21 skal det testes ut hvordan forbruk av strøm til skip, fly, busser og biler kan styres og fungere sammen med lokal produksjon uten å bygge ut strømnettet i så stor grad som elektrifisering ellers kan medføre. Prosjektet ser på nye forretningsmodeller som trengs for å lykkes.

– Jeg er imponert over det dere har fått til når det gjelder å se på framtidens energisystemer for å sikre at vi har nok strøm. Dere jobber også sammen på tvers av sektorer, sa olje- og energiminister Tina Bru i sitt innlegg under dialogmøte med Elnett21 som Grønn By var vertskap for den 23. oktober.

Behov øker raskt

Lyse Elnett opplever en stor etterspørsel etter strøm. Der det tidligere ble etterspurt kW blir det nå etterspurt MW. 1 MW tilsvarer behovet til 200 boliger eller 100.000 LED-lys på 10 watt hver. Ett ladepunkt for elfly tilsvarer eksempelvis 2,5 MW, mens hurtiglading av ferger og hurtigbåter på Fiskepiren i Stavanger har estimert behov på 8 MW.

– Vi opplever at utviklingen går veldig raskt. Vi har strømnett over alt, men vi har ikke kapasitet til store tilknytninger overalt. I dag består vår verktøykasse av å bygge nytt strømnett, og vi har behov for nye verktøy. Vi ønsker å utforske nye løsninger, høre hva markedsaktører tenker og gjerne også utfordre deler av reguleringen, sa administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.
Olje og energiministeren oppfordrer prosjektet til å være mest mulig konkret når det pekes på behov for nye verktøy i verktøykassen.
Tina Bru fikk høre om behovene som oppstår når transportsektoren går over til å bruke mer strøm de nærmeste årene.

– Flyplassen, havnen og næringsområdet kan sees på ikke bare som knutepunkt for logistikk, men også som energiknutepunkt. Vi vet når fly kommer, hvilke skip som legger til kai og ser på hvordan vi kan utnytte eksisterende nett best mulig gjennom for eksempel varsling av når det er behov for strøm de ulike stedene, forteller Ingvald Erga i Avinor.

Olje- og energiminister Tina Bru møtte Elnett21.

Nye forretningsmodeller

På møte ble det presentert tre mulige forretningsmodeller. Den ene er kalt sesongbasert kapasitetsavtale og innebærer at bruk av strøm kobles ut automatisk når forbruket i et geografisk område går over et gitt nivå. Kunde får i den modellen betalt for å ikke bruke strøm.

En annen modell er kalt effektdeling og innebærer en samhandling mellom store aktører som har behov for mye strøm. I denne modellen vil de to aktørene dele på en maksimal grense for hvor mye strøm de to bruker samtidig, og så vil de koordinere seg imellom når de bruker hvor mye strøm.

Den tredje mulige modellen er kalt kortreist strøm og handler om at det er bra å forbruke produsert strøm så nært som mulig. Altså salg av produsert strøm til eksempelvis nabobygg.

Olje- og energiminister Tina Bru sier det ikke er tvil om at kraftforbruket vil øke framover, og at elektrifisering er et av de beste tiltakene for å få ned utslipp. Det gir muligheter for etablering av ny industri. – Sammen skal vi fortsette å utvikle Norge som energinasjon. Mye er i endring og Norge skal ta en lederrolle i det, sa Tina Bru.

For mer informasjon om prosjektet se www.elnett21.no.

Paneldebatt: (f.v) Wenche Torvund og Ingvald Erga i Avinor, Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett, Trond Furenes i Smartly, olje- og energiminister Tina Bru, Ronny Fiuren i Forus Næringspark og Åsta Vaaland Veen i Stavangerregionen havn.

Vellykket seminar om gjenbruksmasse

Over hundre deltakere var samlet da Velde, Rogaland fylkeskommune og Grønn By arrangerte seminar om gjenbruksmasse den 13. februar. Bruk av gjenbruksmasse er et godt grep for å kutte utslipp, redusere transportbehov og spare kostnader. Underveis i seminaret ble det tydeliggjort at regelverk og krav må oppdateres for å sikre god kvalitet på massene. Videre må kundene etterspørre dette, og innkjøpere ta høyde for det i forbindelse med anbud.

Christian Herheim fra klimapartnere Rogaland snakket om hvordan vi kan snu regionen for å skape grønn konkurransekraft. Han påpekte at det i Rogaland som helhet ligger etter i ambisjonsnivå når det gjelder utslippsreduksjon bidrar til en turbulens i markedet. Han påpekte viktigheten av at kommunene sender ut signaler til markedet omkring hva som forventes av grønn teknologi slik at markedet har mulighet til å tilpasse seg. Stavanger har satt seg et mål om 80% reduksjon av utslipp innen 2030, da må det stilles krav til entreprenørene slik at målet blir realiserbart.

Klimavennlige innkjøp
Offentlige anskaffelser er viktig dersom vi ønsker at kommunene i større grad skal ta i bruk gjenbruksmasser. Dette var temaet for foredraget til Hans Olaf Delviken fra Digitaliseringsdirektoratet. Vi vet at bygg og anlegge er en særlig viktig innkjøpskategori for å få ned utslipp. Det samme gjelder transport som i mange tilfeller er sterkt linket til bygg og anleggsvirksomheten. Hans Olaf understrekte viktigheten av å forankre klimaplaner i innkjøpsstrategien, på den måten kan innkjøp innen bygg og anlegg bidra til å realisere klimaplanen.

Christian Herheim fra Klimapartner hadde det første foredraget.

Regionalplan for massehåndtering

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en regionalplan for massehåndtering for Nord-Jæren. Steinar Eldøy redegjorde for arbeidet som er godt i gang. Det foregår svært mye graving og transport av masser i regionen og det er ikke et godt nok system for håndtering av disse. Den regionale planen gir en felles løsning på tvers av kommunegrensene og skal bidra til at vi går fra en lineær økonomi til sirkulær økonomi. Målet til fylkeskommunen er å få på plass ett eller flere anlegg for overskuddsmasse.

Christian John Engelsen fra SINTEF understrekte at gjenbruksmasse har mange mulige bruksområder i dag og viste til Sørumsand videregående skole hvor det ble brukt gjenbruksmasse allerede i 2003. Et viktig budskap fra hans foredrag er at resirkulert tilslag, altså gjenbruksmasse, gir høyere CO2 binding enn ordinær masse.

Hvordan blir klimaplanen i Sandnes kommune?
Sandnes kommune arbeider for øyeblikket med sin klimaplan som først blir ferdigbehandlet til høsten. Der ønsker de å dreie innkjøpene i en grønnere retning og skape et marked for grønne og utslippsfrie løsninger. Kommunen ønsker gjennom klimaplanen å være et forbilde for innbyggere og næringsliv. Dette er spennende, vi ser frem til å lese klimaplanen når den er klar!

Mot slutten av arrangementet ble erfaringer rundt bruk av gjenbruksmasser delt av IVAR, Sandnes kommune og Grunn Service. For å komme i gang med bruken av gjenbruksmasser må man omstille seg, dette gjelder både entreprenørene og kommunene. Det tar tid, men er mulig!

Tenker entreprenører miljø? Det spurte Livar Skrettingland om i sitt foredrag.
Lydhør forsamling under IVARS foredrag om deres anlegg.