Broen til framtiden – Hva skal vi leve av etter oljen?

Grønn by, Naturvernforbundet og Klimapartnere Rogaland arrangerte 29. oktober konferansen «Broen til framtiden – Hva skal vi leve av etter oljen?». Konsekvensene av omstilling fra olje- og gassproduksjon, samtidig som vi klarer å opprettholde økonomisk vekst, rettferdig fordeling og lav arbeidsledighet, ble diskutert.

Ådne Cappelen fra SSB la fram en rapport som  er en studie av hva som kan være de økonomiske effektene av en raskere nedbygging av norsk petroleumsvirksomhet enn dersom dagens oljepolitikk fortsetter. Konsekvensene av to alternative grep utredes. I det første alternativet stoppes tildelingen av nye letearealer og oljeselskapene får bare videreføre feltene de i dag har i drift pluss at det tillates utvikling av felt som er tildelt innen utgangen av 2021.

I det andre alternativet kombineres reduksjon i nye leteområder med skatteendringer som reduserer oljeselskapenes insentiver til å utnytte allerede tildelte områder for petroleumsvirksomhet. I dette tilfellet reduseres aktiviteten på norsk sokkel både tidligere og i langt større grad enn i det første alternativet.  Det siste alternativet har de største økonomiske konsekvensene, men fram mot 2025  faller BNP i Fastlands-Norge med om lag 1,5 prosent sammenliknet med referansebanen, noe som tilsvarer omtrent den normale veksten i fastlandsøkonomien fra et år til det neste. Reallønna faller også mer, og på lang sikt er nedgangen en prosent. Ådne Cappelen mente at det var en avgjørende forutsetning for å lykkes med grønn omstilling at iallfall noen av de oljeproduserende landene ble enige om en felles nedtrapping av petroleumsindustrien.

Daglig leder i Grønn by, Elin Schanche, bidro som konfransier under konferansen.

Grønn omstilling

Rektor ved UiS, Klaus Mohn, tok i sitt innlegg opp at det vil være krevende å opprettholde økonomisk vekst og samme høye produktivitet med en utfasing av olje- og gassproduksjonen. Høye lønnskostnader er en av de største utfordringene knyttet til omstilling. Holdninger, politikkutforming, overordna strategi og utvikling av ny kompetanse er avgjørende for å få til en omstilling.

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, og Odd Kristian Reme, pensjonert dialogprest og tidligere Arbeiderpartipolitiker, snakket om hva en grønn og rettferdig omstilling innebærer og hva som må til for at omstillingen fra petroleumsvirksomhet til grønn næringsvirksomhet virkelig skal være rettferdig.

Det ble også tatt opp hva som skal til for å lykkes med grønne, bærekraftige næringer og skape grønne arbeidsplasser og hvordan kan folk i ulike deler av samfunnet, organisasjoner, næringsliv, leverandørindustri og det offentlige jobbe sammen for å fremme en omstilling. Innlederne her var Tone Grindland, regiondirektør i NHO, Chrsitian Nærheim fra Klimapartner og Jo Jenseg, leder i LO i Stavanger og Omegn.

Omstilling til en mer bærekraftig oppdrettsnæring var også et av temaene på konferansen. Tor Magne Madsen, salg- og prosjektleder i FishGLOBE, fortalte om hvordan de gjennom et lukket anlegg i sjø kan bidra til en miljøvennlig oppdrettsnæring. Det er imidlertid en del utfordringer knyttet til regulatoriske forhold og konsesjoner for at en skal lykkes med denne teknologien. Trygve Berg Lea, bærekraftsjef i Skretting Nutreco, fortalte om bedriftens satsing på bærekraftige alternativer til fiskefor, hva er framtidas fiskefor og hva skal til for at flere tar det i bruk? Kjetil Nilsen, styremedlem Naturvernforbundet i Rogaland, var opptatt av at havbruksnæringen har et stort potensiale til å bli mer miljøvennlige.

Innen fornybar energi er det stort potensiale for grønn næringsutvikling. Innlederne Ellinor Meling fra Soleenergiklyngen, Ronny Fiuren fra Forus Næringspark og Svein Kvernstuen, grunder i Beyonder svarte ut hvilket  potensial fornybarn energi har i i Norge og hvordan kan vi best utløse dette potensialet. De var også opptatt av hvilke rammebetingelser som må på plass for å kunne utvikle industri knyttet til fornybar energi.

Etter hver sesjon var det flere paneldebatter hvor både innledere og andre inviterte deltok.

Rektor på UiS, Klaus Mohn, snakket om økonomisk vekst og omstilling.