Vellykket seminar om gjenbruksmasse

Over hundre deltakere var samlet da Velde, Rogaland fylkeskommune og Grønn By arrangerte seminar om gjenbruksmasse den 13. februar. Bruk av gjenbruksmasse er et godt grep for å kutte utslipp, redusere transportbehov og spare kostnader. Underveis i seminaret ble det tydeliggjort at regelverk og krav må oppdateres for å sikre god kvalitet på massene. Videre må kundene etterspørre dette, og innkjøpere ta høyde for det i forbindelse med anbud.

Christian Herheim fra klimapartnere Rogaland snakket om hvordan vi kan snu regionen for å skape grønn konkurransekraft. Han påpekte at det i Rogaland som helhet ligger etter i ambisjonsnivå når det gjelder utslippsreduksjon bidrar til en turbulens i markedet. Han påpekte viktigheten av at kommunene sender ut signaler til markedet omkring hva som forventes av grønn teknologi slik at markedet har mulighet til å tilpasse seg. Stavanger har satt seg et mål om 80% reduksjon av utslipp innen 2030, da må det stilles krav til entreprenørene slik at målet blir realiserbart.

Klimavennlige innkjøp
Offentlige anskaffelser er viktig dersom vi ønsker at kommunene i større grad skal ta i bruk gjenbruksmasser. Dette var temaet for foredraget til Hans Olaf Delviken fra Digitaliseringsdirektoratet. Vi vet at bygg og anlegge er en særlig viktig innkjøpskategori for å få ned utslipp. Det samme gjelder transport som i mange tilfeller er sterkt linket til bygg og anleggsvirksomheten. Hans Olaf understrekte viktigheten av å forankre klimaplaner i innkjøpsstrategien, på den måten kan innkjøp innen bygg og anlegg bidra til å realisere klimaplanen.

Christian Herheim fra Klimapartner hadde det første foredraget.

Regionalplan for massehåndtering

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en regionalplan for massehåndtering for Nord-Jæren. Steinar Eldøy redegjorde for arbeidet som er godt i gang. Det foregår svært mye graving og transport av masser i regionen og det er ikke et godt nok system for håndtering av disse. Den regionale planen gir en felles løsning på tvers av kommunegrensene og skal bidra til at vi går fra en lineær økonomi til sirkulær økonomi. Målet til fylkeskommunen er å få på plass ett eller flere anlegg for overskuddsmasse.

Christian John Engelsen fra SINTEF understrekte at gjenbruksmasse har mange mulige bruksområder i dag og viste til Sørumsand videregående skole hvor det ble brukt gjenbruksmasse allerede i 2003. Et viktig budskap fra hans foredrag er at resirkulert tilslag, altså gjenbruksmasse, gir høyere CO2 binding enn ordinær masse.

Hvordan blir klimaplanen i Sandnes kommune?
Sandnes kommune arbeider for øyeblikket med sin klimaplan som først blir ferdigbehandlet til høsten. Der ønsker de å dreie innkjøpene i en grønnere retning og skape et marked for grønne og utslippsfrie løsninger. Kommunen ønsker gjennom klimaplanen å være et forbilde for innbyggere og næringsliv. Dette er spennende, vi ser frem til å lese klimaplanen når den er klar!

Mot slutten av arrangementet ble erfaringer rundt bruk av gjenbruksmasser delt av IVAR, Sandnes kommune og Grunn Service. For å komme i gang med bruken av gjenbruksmasser må man omstille seg, dette gjelder både entreprenørene og kommunene. Det tar tid, men er mulig!

Tenker entreprenører miljø? Det spurte Livar Skrettingland om i sitt foredrag.
Lydhør forsamling under IVARS foredrag om deres anlegg.