Spennende Grønn frokost om BREEAM Community.

Onsdag den 2. september arrangerte Grønn by, 2020park og Advansia Grønn frokost om BREEAM Community sertifisering med 72 tilhørere til stedet. Dette var vårt første fysiske arrangement etter korona, men med godt smittevern og god avstand lot det seg gjøre. Forusparken er det første området i landet som har fått BREEAM Community sertifisering og dermed var arbeidet med denne et pionerarbeid. Det var veldig spennende å høre alle innfallsvinklene til arbeidet. Presentasjonene kan du laste ned nederst på siden.

Administrerende direktør i 2020park, Monica Runestad, åpnet frokosten med å snakke om hva som var deres motivasjon bak å satse på sertifiseringen. For 2020park var sertifiseringen viktig for å skille seg ut, vise at miljø er høyt prioritert og i fokus samt at det viser at de tenker langsiktig.

Deretter tok Ida Kristine Buraas fra Golder over. Hun gikk nærmere inn på hva som skiller de ulike typene BREEAM sertifisering fra hverandre og hva som er unikt for BREEAM Community sertifiseringen. Buraas vektla viktigheten av å starte prosessen tidlig og hvordan man kan bruke BREEAM Community som et verktøy.

Monica Runestad og Elin Schanche

Arkitekt, planarbeid og prosjektledelse

Simon Krohn-Hansen fra Dark arkitekter fortalte om de overordnede føringene som lå til grunn for å utvikle 2020park og hvordan de har tenkt for å lage området til et sted hvor alle vil trives. Han vektla spesielt viktigheten av naturlige møtesteder eller torg og åpne utadvendte fasader. Dette er viktig for trivsel i området!

Martin Lillesand fra Prosjektil fortalte om BREEAM Community sin rolle i planprosessen. En interessant presentasjon som viser hvordan planleggeren kan bruke BREEAM Community som verktøy for en god plan og prosess. Han fremhever at BREEAM bidrar til en større grad av samarbeid på tvers av faggrupper der de ulike gruppene blir bedre kjent med hverandres utfordringer. Det viser seg at selv om planleggingsprosessen kanskje blir dyrere enn vanlig, så tas det igjen senere i prosessen ved at planleggingen har vært bedre og en unngår uforutsette utfordringer og får færre konflikter.

Avslutningsvis rundet Dinah Laland fra Advansia av med å særlige snakke om de ulike innovasjonene som har blitt benyttet i Forusparken hvor det ble oppnådd 4 poeng av maksimalt 7 i sertifiseringen. I prosjektet var innovasjonene elektromagnetiske felt, batteriteknologi og smartnett, adaptive lighting og mobile roboter.

I etterkant av foredragene ble det en god runde med spørsmål og innspill fra salen. Takk til alle fremmøtte!

Simon Krohn-Hansen fra Dark arkitekter
Dinah Laland fra Advansia.