Hvordan skape gode utearealer
og bomiljø?

Hvordan skal vi skape attraktive uterom som folk virkelig vil ta i bruk og som bidrar til liv og aktivitet i en fortettet by? For å finne ut av dette setter Grønn by i gang med to pilotprosjekter. Målet er å skape utearealer folk bruker og som gir attraktive bolig- og bymiljø.

Vi bor i en byregion som har hatt en sterk befolkningsvekst og det forventes at veksten vil fortsette. Arealknapphet og klimagassutslipp stiller krav byutviklingen og for at den skal være bærekraftig må vi bygge og bo tettere enn før. Men hvordan skal en fortettet by bli en mer attraktiv by? Noe av nøkkelen ligger i uteområdene. Ulike aktører med ulikt ståsted oppfatter at dagens normer for krav til lekeplasser og utearealer ikke virker i tråd med intensjonene. De to pilotprosjektene etableres i to utbyggingsområder i Stavanger, Atlanteren på Hundvåg og Byfjordparken i Stavanger nord.  Ved hjelp av disse to prosjektene håper vi å identifisere hindringer for etablering av gode utearealer som blir brukt og vedlikeholdt over tid. Vi ønsker å utvikle et sett med funksjonskrav som benyttes som evalueringskriteria i forbindelse med planlegging og etablering av uterommene. Og vi vil foreslå forbedringer/endringer til eksisterende forvaltningsverktøy; planer, normer, finansieringsmodeller mm. Dette vil bli oppsummert i en rapport med anbefalinger om hvilke kvaliteter og innhold som bør ligge til grunn for framtidens uteområder i Stavanger. Rapporten vil blant annet komme med anbefalinger til myndigheter, planleggere og utbyggere.

 

Gjennom disse prosjektene ønsker vi også å finne ut om samhandlingen mellom det offentlige og utbyggerne fungerer godt nok. Vi vil også se på bærekraftige løsninger for å holde områdene i stand over lang tid. Prosjektet kan være et supplement til det pågående arbeidet med Regionalplanen for Jæren og kommuneplanen for Stavanger, og skal fokusere på de deler av prosessen hvor det ikke er planlagt noen oppfølging fra offentlige instanser.

Samarbeidspartnerne er Øster Hus, Stavanger Utvikling, Byfjordparken, Rambøll, Prosjektil, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

Norges beste uterom 2016: Bjerkedalen park; et vellykket fornyelsesprosjekt. Dette flotte uterommet byr på mange kvaliteter både til nabolaget og bydelen og er et attraktivt tilskudd til Oslos grønnstruktur og turveinett.