Mobilitetskonferansen 21. mars 2019

Stor interesse for mobilitet

170 personer møtte til Grønn frokost og konferansen om mobilitet torsdag 21. mars 2019. Alle presentasjonene fra forkosten og seminarene ligger vedlagt denne artikkelen.

Meget godt oppmøte på mobilitetskonferansen 21. mars. 170 deltok.
Meget godt oppmøte på mobilitetskonferansen 21. mars. 170 deltok.

Hva er barrierene for å få til klimavennlig og menneskevennlig by- og stedsutvikling? Gro Sandkjær Hanssen fra NIBR/Oslomet oppsummerte det slik: Det som hindrer god utvikling er at kommunene ikke ser seg selv i en regional sammenheng, de er seg selv nok og mangler forståelsen av at de er vevd sammen. Skal kommunene møte de najsonale og internasjonale forpliktelsene vi har, må byregionene ses i sammenheng. Da kan ikke enkeltkommuner melde seg ut. Et annet hinder er at kommunene mangler evne og vilje til å modernisere eget planverk og mangler helhetlig områdetenkning. Mange kommuner driver også undeminering av sentrumsområdene ved å tillate utvidelse og ny etablering av kjøpesenterne og det er liten vilje til å styre arbeidplasslokalisering. Sandkjær Hansen pekte også på manglende evne til intern organisering i kommunene og til å se arealplanlegging og tjenesteutvikling i sammenheng. Hun fremhevet også at fordeling av gode og byrder må ha fokus når pakkepolitikk er nødvendig for å nå nullvekstmålet.

En av hovedtalerne var Gro Sandkjær Hanssen.
En av hovedtalerne var Gro Sandkjær Hanssen.
Andreas Frafjord og Denniz Bylykemini driver ungdomsbedrift og var invitert til å vise fram sin sammenleggbare kopp som skal erstatte engangskoppen.