Klimatilpasningsarbeidsverksted i Sola Arena

Tirsdag 6. juni var 24 deltakere fra offentlig og privat sektor samlet på Vår Energi Arena Sola, for å diskutere klimatilpasning og bærekraft. Arbeidsverkstedet er en del av det treårige forskningsprosjektet Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak.

Hensikten med bærekraftsanalysen er på sikt å kunne velge bærekraftige løsninger for klimatilpasningstiltak som reduserer den fysiske risikoen som klimaendringene utgjør i regionen, og som samtidig ivaretar økonomi, naturmiljø og biomangfold, utslippsreduksjoner og hensyn til lovverk.

Samlingen er den fjerde i rekken. Prosjektet har tidligere kartlagt klimasårbarhetene til deltakerkommunene, samt valgt ut et sett med klimatilpasningstiltak som avbøter viktige klimasårbarheter i Rogaland. Den enkelte partners klimatilpasningsmål er diskutert opp mot FNs bærekraftsmål. Formålet denne gangen var å utarbeide indikatorer og kriterier som kan brukes i arbeidet med bærekraftsanalysen av de utvalgte klimatilpasningstiltakene. I tillegg ble forslag til en veiviser som kommunene kan bruke som et oppslagsverk i planprosessen, for å sikre en helhetlig planlegging og implementering av klimatilpasningstiltak, diskutert.

– Det er viktig å få på plass et planverk med en mye lenger tidshorisont enn 12 år, poengterte Øystein Rapp fra SWECO i sitt innlegg.

Dagen bestod av faglige innlegg, gruppearbeid og interessante diskusjoner, med fokus på blågrønn faktor (BGF) og sosial bærekraft, samt en befaring i Sola. Kommunen har vært gjennom et omfattende overvannshåndteringsarbeid i tilknytning til Vår Energi Sola Arena. Deltakerne fikk innblikk i hvordan overvannshåndtering gjøres i praksis i tettbygde strøk, og ikke minst omfanget av fordrøyning på egen tomt. Deltakerne fikk også lære om hvordan Sola kommune har anlagt en frosketunnel under Solasplitten.

– Det er veldig verdifullt å samle deltakere fra både privat sektor og offentlige instanser for å diskutere hvordan vi sammen kan legge til rette for kunnskapsbaserte løsninger i fremtiden, sier Maria Barrio, prosjektleder i SINTEF.

Deltakere på omvisning i Vår Energi Sola Arena

Bærekraftsanalyse av
klimatilpasningstiltak
– BKT

Partnere i prosjektet er kommunene Stavanger (prosjekteier), Sandnes, Sauda, Gjesdal, Sola, Karmøy og Hjelmeland, Rogaland fylkeskommune, Asplan Viak, Faber Bygg, Sweco Norge, Skjæveland Gruppen, Vestlandsforskning, SINTEF (prosjektleder) og Grønn by. Prosjektet startet i 2022 og varer ut 2024.