Klimaendringene kommer – forberedelsene er i gang

Hvilke endringer må til for å klimaomstille Rogaland og hva må til for at vi etter omstillingen skal leve videre som et lavutslippssamfunn? Dette, og mye mer skal adresseres i regionalplanen for klimaomstilling som skal fremmes for politisk behandling våren 2025. Nå inviteres alle bidragsytere til workshoper for å informere om egne planer og komme med innspill.

Prosessen for å utarbeide denne inngripende planen ble 13. juni presenter for Grønt råd og styret i Grønn by av Herdis Sigurgrimsdottir, fagleder for natur og klima i Rogaland fylkeskommune. Klimaomstilling er stort tema som griper inn i alle deler av samfunnet og som krever endring i måten vi jobber, lever, handler og tenker.

– Vi blir nødt til å tilpasse samfunnet et mer ekstremt klima. Vi må redusere klimagassutslipp i alle samfunnssektorer, ivareta naturmiljø og naturmangfold, sikre matsikkerhet og bedre utnyttelse av naturressursene, da gjelder både jordvern og sirkulærøkonomi, fremholdt Sigurgrimsdottir og understreket at fylkeskommunen som en regional samfunnsutvikler har et særlig ansvar for å få folk til å trekke sammen, mobilisere og samordne aktører.

Arbeidet nå handler om å skaffe et solid kunnskapsgrunnlag. Det omfatter blant annet en dypere analyse av klimarisiko; alt fra fysiske endringer som tørke og flom til motstand og protest i befolkningen. EUs regelverk krever dessuten mye mer kunnskap. Våre karbonrike arealer vil også bli utredet særlig med tanke på å unngå nedbygging av myr skog og andre karbonrike områder.

Klimaomstilling vil gripe inn i måten fylkeskommunen bidrar med støtte til næringsutvikling; hvordan kan støtteordningene våre støtte opp om grønn omstilling og grønn innovasjon mot lavutslippssamfunnet? De som søker slik støtte, vil allerede i søkerunden i august merke skjerpede klimakrav.

 

Presentasjoner

Klimaomstilling i Rogaland

Mission Cities

VEIEN TIL LAVUTSLIPPSSAMFUNNET: Herdis Sigurgrimsdottir, fagleder for natur og klima i Rogaland fylkeskommune vil ha alle med for å lage plan for klimaomstilling.
VEIEN TIL LAVUTSLIPPSSAMFUNNET: Herdis Sigurgrimsdottir, fagleder for natur og klima i Rogaland fylkeskommune vil ha alle med for å lage plan for klimaomstilling.
MISSION CITIES STAVANGER: Gerd Seehuus, fra Stavanger kommune fortalte om byens arbeid med å redusere klimagassutslippene med 80 % i samarbeid med 112 andre Europeiske byer.
MISSION CITIES STAVANGER: Gerd Seehuus, fra Stavanger kommune fortalte om byens arbeid med å redusere klimagassutslippene med 80 % i samarbeid med 112 andre Europeiske byer.
FLOTT NYBYGG. Cato Østerhus ønsket Grønn by velkommen til Øster Hus’ nye hovedkontor i Welhavensgate i Sandnes der de har samlet alle under et tak og oppnådd økt effektivitet. 42 jobber der nå, i tillegg til 100 håndverkere som er ute bygger ett hus om dagen.
FLOTT NYBYGG. Cato Østerhus ønsket Grønn by velkommen til Øster Hus’ nye hovedkontor i Welhavensgate i Sandnes der de har samlet alle under et tak og oppnådd økt effektivitet. 42 jobber der nå, i tillegg til 100 håndverkere som er ute bygger ett hus om dagen.
KOMMENDE ARRANGEMENTER: Daglig leder Marie Koch Singelstad og styreleder Hans Kjetil Aas inviterer 22. juni til frokostmøte om ESG som investeringsstrategi, 6. september til frokostmøte med tema «Hvordan ta hensyn til sirkulær økonomi i entreprisekontrakter?» - begge frokostmøtene i samarbeid med Selmer advokater. Den planlagte studieturen til Oslo blir 16. og 17 oktober.
KOMMENDE ARRANGEMENTER: Daglig leder Marie Koch Singelstad og styreleder Hans Kjetil Aas inviterer 22. juni til frokostmøte om ESG som investeringsstrategi, 6. september til frokostmøte med tema «Hvordan ta hensyn til sirkulær økonomi i entreprisekontrakter?» - begge frokostmøtene i samarbeid med Selmer advokater. Den planlagte studieturen til Oslo blir 16. og 17 oktober.